Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Lajkit.cz

Americký prezident poslal dopis Kongresu. Po tomto nařízení budou někteří opravdu nervózní...

By  led 01, 2018

Přinášíme dopis amerického prezidenta. Třeba se tato praxe se „přelije“ i do Evropy včetně ČR.

KONGRESU SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH:

Podle Zákona o mezinárodních mimořádných ekonomických pravomocech (IEEPA) ve znění pozdějších předpisů (50 U.S.C. 1701 a následujících) zde tímto uveřejňuji, že jsem vydal Exekutivní Příkaz (dále jen „příkaz“), který vyhlásil národní mimořádnou situaci s ohledem na neobvyklou a mimořádnou hrozba pro národní bezpečnost, zahraniční politiku a hospodářství Spojených států, která představuje vážné porušování lidských práv a korupci na celém světě. Vedle opatření v rámci IEEPA příkaz implementuje Zákon o odpovědnosti za lidská práva (Global Magnitsky, Public Law 114-328) (dále jen „zákon“) a deleguje některé ze svých pravomocí.

Příkaz blokuje majetek a podíly na vlastnictví osob uvedených v příloze příkazu. Zablokuje také majetek a podíly na vlastnictví jakékoli zahraniční osoby, kterou určí ministr financí, po konzultaci s ministrem zahraničních věcí a generálním prokurátorem. Tato osoba:

(1) je zodpovědná za závažné porušení lidských práv nebo se na něm přímo podílí nebo se přímo nebo nepřímo zapojila;

(2) je současným nebo bývalým vládním úředníkem nebo osobou, která jedná za úředníka nebo jeho jménem; která je zodpovědná, nebo se dopustila či zapojila přímo nebo nepřímo do:

a) korupce, včetně zneužití majetku státu, vyvlastnění soukromého majetku pro osobní zisk, korupce související s vládními smlouvami nebo těžbou přírodních zdrojů nebo úplatkářství; nebo

b) převod nebo usnadnění převodu výnosů z korupce;

(3) je nebo byla vedoucím nebo úředníkem:

a) právnické osoby, včetně jakéhokoliv vládního subjektu, který se zapojil do činností uvedených v odst. 1, odst. 2 písm. a) nebo odst. 2 písm. b) ve funkci vůdce nebo úředníka; nebo

b) právnické osoby, jejíž majetek a majetkové podíly jsou zablokovány na základě příkazu v důsledku činností souvisejících s funkčním obdobím vedoucího nebo úředníka; nebo

(4) že se osoba pokusila zapojit do některé z činností popsaných v odstavcích 1, 2 (a) nebo 2 (b) uvedených výše.

Příkaz rovněž postihuje jakoukoliv osobu, kterou určí ministr financí, po konzultaci s ministrem zahraničních věcí a generálním prokurátorem. Tato osoba:

(5) věcně podporovala, sponzorovala nebo poskytovala finanční, materiální nebo technologickou podporu, nebo zboží či služby, nebo podporu:

a) jakékoliv činnosti popsané v odst. 1, 2 písm. a) nebo odst. 2 písm. b), která je řízena zahraniční osobou;

b) každá osoba, jejíž majetek a majetkové podíly jsou zablokovány podle příkazu; nebo

c) jakýkoliv subjekt popsaný v odst. 3 písm. a), pokud je činnost prováděna zahraniční osobou;

(6) je ve vlastnictví nebo pod kontrolou, nebo jedná jménem, přímo či nepřímo, osoby, jejíž majetek a majetkové podíly jsou zablokovány podle příkazu; nebo

(7), že se pokusila zapojit do některé z činností popsaných výše v bodě (5) nebo (6).

Příkaz dále pozastavuje vstup cizích státních příslušníků uvedených v příloze do Spojených států, nebo těch, kteří splňují jedno nebo více z výše uvedených kritérií.

Delegoval jsem na ministra financí, po konzultaci s ministrem zahraničních věcí, aby přijal taková opatření, včetně přijetí pravidel a předpisů, aby využil veškeré pravomoci, které prezidentovi uděluje IEEPA a zákon, jak to bude nutné k provedení příkazu a příslušných ustanovení zákona. Přenesl jsem na ministra zahraničí pravomoc přijímat taková opatření, včetně přijetí pravidel a předpisů, a využívat veškeré pravomoci, které uděluje prezidentovi IEEPA a zákon, což může být nutné k provedení ustanovení nařízení a zákona k pozastavení vstupu některých cizinců do Spojených států. Všechna ministerstva a agentury jsou pověřeny přijetím všech vhodných opatření v rámci jejich pravomocí k provedení příkazu.

Zdroj: 1

Loading...

Webový portál Lajkit.cz ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.