Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Lajkit.cz

Sdílejte. Tohle se nyní snaží protlačit OSN: Nastolení diktatury a genocida evropských národů...

By  zář 15, 2019

Naše budoucnost podle návrhu OSN:

1.Obrovské migrační vlny se budou do vyspělých států přelévat zcela legálně a budou mít k tomu zajištěnou bezpečnou přepravu. Masám migrantů, putujícím za bezpečím, za prací nebo jen za lepšími sociálními a ekonomickými podmínkami, umožní vyspělé státy sloučení rodin. Těmto rodinám pak poskytnou práci, sociální zabezpečení, ubytování, vzdělání a zdravotní péči.

Loading...

2. Vyspělé státy nebudou nijak diskriminovat ani omezovat HIV pozitivní migranty a poskytnou jim neprodleně odpovídající zdravotní péči.

3. Výdělky budou migrantské masy posílat příbuzným do zemí svého původu a tak významně přispívat k jejich rozvoji.

4. Námitky původního obyvatelstva budou smeteny zastrašovací globální kampaní proti xenofobii.

5. Vyspělé země se neprodleně zaváží k tomu, že přijmou a zaopatří 10 % všech běženců světa.

Zdroj: New York Times

Myslíte si, že jde o výplod šíleného mozku?

To je pravděpodobné, ale především je to podstata návrhu OSN, který měl být schválen 18. července letošního roku a bude znovu protlačován 19. září na Globálním summitu OSN v New Yorku viz výše.

Za prvé: Tento návrh, pokud bude schválen, má být následně prohlášen za závazný podklad pro„Global Compact pro bezpečnou, řízenou a pravidelnou migraci“, což má být novémezinárodní právo pro podporu všeobecné cirkulující migrace.

Mezinárodní právo, které by členské státy OSN zavazovalo k výše uvedenému, má být implementováno v roce 2018 jako Global Compact pro uprchlickou migraci a Global Compact pro ekonomickou migraci.

Za druhé: Tento návrh je prvním pokusem omezit svobodu slova v globálním rozsahu. V předstihu nám jeho realizaci předvedl jordánský princ Zaíd Husajn ve funkci vysokého komisaře OSN pro lidská práva, který si dovolil kritizovat představitele států, kteří neskáčou, jak OSN píská.

Za třetí: Právo Global Compact pro migraci bude vytvořeno mezivládními jednáními za přispění globálních neziskovek. Šéfovat tomu bude Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) a Peter Sutherland, který bude koordinovat příspěvky Globálního fóra pro migraci a rozvoj a Globální migrační skupiny. Na procesu se mají dále s výrazným mandátem podílet neziskovky ILO, UNDC, UNHCR, UNDP, OHCHR a další.

IOM bude na summitu 19. září slavnostně podepisovat dokument, kterým jej de facto připojí k OSN a přesně definuje vztahy mezi oběma organizacemi.

IOM pracuje na zajištění řádné a humánní migrace.

Ústava IOM výslovně uznává souvislost mezi migrací a hospodářským, kulturním a sociálním rozvojem a právo na svobodu pohybu všech osob.

Jaké následky by v úvodu uvedené body 1-5 přinesly hostitelským zemím a jejich původním obyvatelům, nikoho z nadšených realizátorů migrační agendynezajímá.

Vytrvale omílají lživou spekulaci, že migrace je zdrojem udržitelného rozvoje jak pro migranty a pro země jejich původu, tak i pro přijímající země a jejich původní obyvatelstvo.

Tento nesmysl byl vyvrácen fakty poté, co Merkelová v rozporu s mezinárodním i evropským právem de facto pozvala migranty do Německa, a poté co se provalily důsledky dlouhodobého přijímání migrantů ve Švédsku, v Británii a ve Francii.

Ovšem hybatelům této agendy nezáleží ani na migrantech ani na přijímacích zemích.

Jde jim pouze o jejich vlastní zisky a o zavedení Nového světového řádu. * * *

1 % nejbohatších, neziskové organizace, prodejní politici, byznys, finančníci a některé církve – ti všichni se spřáhli, aby pod hlavičkou OSN odstartovali genocidu evropských národů a položili základy světovlády, realizované delegováním příkazů od shora dolů. Tím odbourají poslední zbytky demokratického rozhodování, ve kterém je lid jediným suverénem moci.Korporativnímu fašismu – New World Order - pak již nebude nic stát v cestě.

Trochu si to shrňme:

Peter Sutheland je napojen na oligarchu Sorose, který aktivně podporuje mezinárodní migraci.

Peter Sutherland je vysokým komisařem OSN pro mezinárodní migraci.

Peter Sutherland řekl, že by Evropská unie měla podkopat homogenitu národních států.

Peter Sutherland hrál klíčovou roli při vytvoření Globálního fóra pro migraci a rozvoj(GFMD).

GFMD razilo teorii, že migrace je udržitelným zdrojem rozvoje.

Předsednictví Globálního fóra pro migraci a rozvoj převzalo na rozhraní roku 2014/2015 Turecko, s tím, že má velké zkušeností s migrací a jejím pozitivním dopadem.

Turecko posilovalo proces GFMD a jeho vztahy s OSN.

GFMD si určilo za klíčovou prioritu, aby OSN včlenila migraci jako zdroj udržitelného rozvoje do post-2015 Agendy udržitelného rozvoje, tj. Agendy 2030.

Turecko za svého předsednictví usilovně pracovalo na agendě migrace a její přeměně ve zdroj rozvoje společnosti.

V březnu 2015 zrušila OSN potravinovou pomoc v devíti tureckých táborech se syrskými uprchlíky. Jako důvod uvedla nedostatek fondů: Evropská uprchlická krize mohla začít.

Proud Syřanů z tureckých táborů se na migračním toku projevil až v květnu 2015. V prvních měsících roku 2015 se migrační toky do Evropy příliš nelišily od předcházejícího roku. Srdceryvné příběhy topících se migrantů obletěly svět.

V červnu prohlásil Sutherland, že Evropa musí přijímat více migrantů, že 240.000 migrantů nesmí být bráno jako přítěž, ale jako benefit pro Evropu.

V září 2015 se za lobbingu GFMD vedeného Tureckem podařilo do nově tvořené OSN Agendy 2030 trvale udržitelného rozvoje včlenit migraci jako jeden z cílů udržitelného rozvoje.

OSN disponuje mohutným nástrojem – iniciativou Global Compact. Jejími členy jsou korporace a organizace, které se zavázaly realizovat cíle udržitelného rozvoje určené OSN.

Tím, že byla migrace začleněna mezi cíle udržitelného rozvoje v Agendě 2030, je zajištěno, že přinejmenším korporace a organizace Global Compact se budou cíleně podílet na vytváření bezpečné, řízené a pravidelné migrace.

Tak v roce 2015 započala uměle vytvořenou migrační vlnou poslední fáze realizace morbidní migrační agendy, která má v roce 2018 vyústit v implementaci závazných mezinárodních pravidel viz cca body 1-5v úvodu.

Základy pro tuto agendu byly budovány dlouhá desetiletí včetně sítí, které v mimoevropských zemích rekrutují migranty, a sítí poslušných všehoschopných politiků v Bruselu i v celém spektru všech hlavních politických stran evropských národních států.

OSN prosazováním Agendy 2030 ve vládách členských zemí de facto realizuje mocenský převrat.

Demokracie, ve které si vybírají směřování své země sami voliči zvolením určitého programu strany, je nahrazována příkazy nikým nevolené neziskovky OSN, kterou si platíme ze svých daní.

V Evropě jsou cíle OSN, zahrnuté do Agendy 2030, delegovány evropským státům Bruselem, který pod různými výhrůžkami (pokuty, odebrání dotací) nutí státy k jejich plnění.

Naše vláda tyto cíle shrnula do Strategie 2030, jejíž podrobnosti potají diskutuje u kulatých stolů se soukromými organizacemi a neziskovkami, které na celé věci vydělávají, a vyhýbá se široké veřejné diskuzi jako čert kříži.

Evropská unie vznikla právě proto, aby byla okleštěna a svázána vůle jednotlivých národů. Neboť právě ony mají být exemplárním příkladem budoucího rozpuštění hranic a smíšení ras (blíže viz Kalergi).

Do evropských škol je zaváděna politická výchova v duchu globalizace, podle směrnic Světové banky, která je rovněž součástí OSN. Koordinátoři ve školách budou postupovat dle „Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání“ a kontrolovat, zdali učitelé správně vykládají témata migrace, kulturní a politická globalizace, diskriminace, xenofobie.

Je to komplot, na kterém vydělávají všichni zúčastnění s výjimkou toho, kdo je určen k financování podstatných nákladů celého spiknutí a posléze k likvidaci - střední třídy evropských národních států.

Realizace tohoto komplotu jde doslova přes mrtvoly – ať již jde o mrtvoly nešťastných migrantů, obelhaných nesplnitelnými sliby neziskovek, kteří se „náhodou“ utopili v moři, aby dostatečně dojali evropské obyvatelstvo, anebo o mrtvoly Evropanů, zavražděných zločinci a teroristy, kteří se v rámci migrační vlny vloudili do Evropy.

Původní obyvatelstvo spolu s hranicemi jednotlivých států,s jejich sociálními systémy a kulturou mají být rozpuštěny v přílivu cizinců.

Vznikne tak nový světlehnědý evropský národ - chudý, nejednotný a podstatně méně inteligentní - a také mnohem lépe manipulovatelný.

Migrační agenda, zahrnutá v plánech OSN, vede ke genocidě evropských národů přesně podle definice OSN:

Čl. II.:

V této Úmluvě se genocidou rozumí kterýkoli z níže uvedených činů, spáchaných v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou:

a) usmrcení příslušníků takové skupiny;

b) způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny;

c) úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení;

d) opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí;

e) násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné.

Smutné je, že bez účasti lídrů národních států Evropy by se tuto zločinnou vizi nepodařilo dostat až do této tragické závěrečné fáze. Ano, všichni národní lídři o návrhu této agendy vědí a jejich řeči o ochraně hranic Schengenu jsou jen pokryteckým uklidňováním právem znepokojené veřejnosti.

Ve skutečnosti lodě Frontexu a evropských a dalších států migranty do Evropy dovážejí.

Politiky omílaná tzv. „ochrana hranic Schengenu“ neznamená omezení počtu přivážených migrantů, ale jen implementaci společné azylové politiky, na základě které se migranti zkontrolují, zaregistrují a rozešlou kvótami do evropských států. Zároveň jde o další omezení suverenity a tím i obranyschopnosti jednotlivých evropských zemí.

* * *

18. července 2016 se na půdě OSN sešlo 193 národních lídrů členských států OSN. Předpokládalo se najisto, že na schůzi schválí závazný dokument, připravený 22 anonymními autory tzv. „občanské“ organizace Meda, který se měl stát základem nového mezinárodního práva pro všeobecnou cirkulující migraci – Global Compact pro migraci.

Kvůli námitkám vyspělých států, jejichž obyvatelstvo se bouří, a jejichž vlády teď mají většinou před volbami, původní návrh přijat nebyl. Místo něj byla prý přijata jen okleštěná verze, která fixuje současný stav.

Náplň jednotlivých panelů této konference najdete zde.

Spiklenci si byli natolik jisti přijetím dokumentu 18. července, že s předstihem na 22-23 června svolali zasedání, na kterém měli supi – neziskové organizace a byznys, profitující z migrace - předjednat svou účast na migrační agendě.

Nezdar byl pro ně překvapením, ale zkusí to znovu.

O přijetí původního dokumentu se bude znovu jednat 19. září 2016 na GlobalAssembly UN v New Yorku.

Zasedání má řídit Obama, který chce donutit dosud vzdorující země, aby přijímaly více migrantů a ulehčily tak zemím, jejichž vlády byly vůči příkazům Nového světového řádu poslušnější a jejichž původní obyvatelstvo, trpící záplavou migrantů, se již začíná bouřit. K témuž vyzve země i generální tajemník OSN Bar Kimún.

A neziskovky a byznys jsou opět srdečně zvány.

Ti všichni, kteří již teď profitují z dotací na propagaci migrace a z umělé migrační vlny do Evropy, to jen tak nevzdají. Jedni si brousí zuby na trvalé a mnohem vyšší zisky, druzí nedopustí, aby tak dlouho připravovaný nástup Nového světového řádu selhal těsně před svým završením.

Mají k dispozici moc a ohromné prostředky, ale stejně jim to můžeme podstatně ztížit.

Ptejme se, kdo z našich politiků zahrnul migrační část Agendy 2030 do vládních plánů bez posvěcení voličů, kdo z nich se podílí se na její realizaci, kdo je zodpovědný za výběr neziskových organizací, se kterými vláda migrační agendu diskutuje a proč se dlouhodobý strategický plán pro Českou republiku nekonzultuje v široké veřejné diskuzi?

Nemyslím si, že ve volbách nejde nic změnit. Už jen to, jak jsou některé strany ignorovány médii ukazuje, že se jich současný establishment bojí.

Máme jedinou šanci – pokusit se dostat k moci politické strany, které nebudou výše uvedené procesy podporovat. Nevíme sice, zda je zas někdo nezkorumpuje, ale u těch současných je evidentní, že již zkorumpované jsou.

Volme jen strany, které

prosadí přímou demokracii tak, aby občané mohli sami o sobě rozhodovat ve všech důležitých otázkách,

zavedou obdobu zákona FARA do české legislativy, aby se neziskovky placené ze zahraničních zdrojů musely označovat jako zahraniční agenti,

ve svém programu zakotví odvolatelnost a zodpovědnost politiků,

nebudou považovat migraci za zdroj trvale udržitelného rozvoje,

které odmítají smlouvy o volném obchodu, nadřazující zájmy nadnárodních korporací nad zájmy občanů (jako CETA a TTIP),

které nebudou realizovat body Agendy 2030, aniž by je diskutovala široká veřejnost a schválili voliči ve volbách.

Tím výrazně omezíme cizí vliv na rozhodování v naší zemi.

Pravicovou či levicovou orientaci ponechme pro jednou stranou, protože nyní jde o naše bytí a nebytí.

Příští volby možná budou těmi posledními, kdy můžeme ještě něco ovlivnit.

Pokud znovu dáme moc zrádcům – realizátorům Nového světového řádu a oligarchům, kterým má tento řád sloužit - navezou si do naší země nové voliče a nebudou nás již více potřebovat.

Ostatně naše současná vláda na tom již pracuje:

Ministr zahraničí Zaorálek se účastnil fóra o udržitelném rozvoji v New Yorku a 19. 7. 2016 se setkal s generálním tajemníkem OSN Pan Ki-Munem.

Zaorálek vystoupil s projevem na Politickém fóru k udržitelnému rozvoji (HLPF) v rámci Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC). V projevu představil stav implementaci Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v České republice. Připomněl zároveň, že Česká republika má zájem místopředsedat Hospodářské a sociální radě, tedy třetímu nejvýznamnějšímu orgánu OSN, od konce července 2016 po dobu jednoho roku.

Tento prestižní post hodlá Česká republika v maximální možné míře využít k podpoře úspěšného naplňování Cílů udržitelného rozvoje, které Agenda 2030 přinesla, stejně jako k posilování dobrého jména ČR v zahraničí.

„Česká republika, pokud bude zvolena do byra ECOSOC, udělá maximum pro úspěch Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj, v který všichni doufáme,“ uvedl šéf české diplomacie.

Nutno dodat, že jsme ten „prestižní“ post opravdu získali:

Vláda

I. schvaluje v souladu s ustanovením § 156 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) odůvodnění tzv. významné veřejné zakázky a odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky s názvem Generální poskytovatel integračních služeb pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou pro období let 2017-2019, obsažené v části III materiálu čj. 1099/16; …

Jde o veřejnou zakázku v hodnotě 520 500 000,- Kč.

Vláda

I. souhlasí s mimořádným opatřením ve věci podpory nigerijských studentů studujících na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, uvedeným v části III materiálu čj. 1117/16;

II. ukládá

1. ministru zahraničních věcí požádat 1. místopředsedu vlády pro ekonomiku a ministra financí o přesun finančních prostředků do rozpočtu kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí v rámci závazného průřezového ukazatele Zahraniční rozvojová spolupráce, a to ve výši 1,7 mil. Kč pro rok 2017, ve výši do 1,7 mil. Kč pro rok 2018 a ve výši do 1 mil. Kč pro rok 2019, podle aktuálního počtu studentů zapsaných k danému akademickému roku,

2. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy poskytnout Univerzitě Karlově účelově určené prostředky na stipendia nigerijským studentům studujícím na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze ve výši 0,33 mil. Kč na jednoho studenta do celkové maximální výše 3,3 mil. Kč na každý z akademických roků 2016/2017, 2017/2018 a 2018/2019, z prostředků vyčleněných v ukazateli Zahraniční rozvojová spolupráce do celkové výše 825 tis. Kč v roce 2016, 3,3 mil. Kč v roce 2017, ve výši do 3,3 mil. Kč v roce 2018 a ve výši do 2,475 mil. Kč v roce 2019, podle aktuálního počtu studentů zapsaných k danému akademickému roku, ...

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 27. července 2016 č. 703

k realizaci Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty

Vláda

I. schvaluje realizaci Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty (dále jen „realizace Koncepce“), obsaženou v části III materiálu čj. 1036/16; …

Návrh poslanců na vydání zákona o ochraně před ilegální migrací (sněmovní tisk č. 808) čj. 650/16

Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko:

Vláda zásadně nesouhlasí s návrhem na kriminalizaci jednání spočívajícího v neoprávněném překročení státních hranic občany třetích států během dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic podle § 11 a 12 vládního návrhu zákona o ochraně státních hranic (sněmovní tisk č. 627).

Vláda nesouhlasí ani s obligatorním ukládáním trestu vyhoštění všem cizincům, kteří se dopustí trestného činu podle § 339 odst. 1, 2 nebo 3 trestního zákoníku, ...

Vláda nesouhlasí ani s navrhovanou změnou zákona o azylu, podle níž by cizinec, který se dopustil nedovoleného překročení státní hranice a spáchal tak podle jiné části návrhu zákona trestný čin, nemohl na území České republiky získat ani jednu z forem mezinárodní ochrany ...

Zdroj: 1

Loading...
loading...

Loading...

Webový portál Lajkit.cz ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.